صفحه اصلیلیست کامل رمان ها

پارت اول تا آخر رمان یکی مثل تو نوشته ناهید گلکار

پارت اول تا آخر رمان یکی مثل تو نوشته ناهید گلکار

نویسنده:ناهید گلکار

ژانر:عاشقانه

قسمتی از رمان:

ساعت از ده که گذشت دلم مثل سیر و سرکه می جوشید ..
با خودم هزار تا فکر خیال می کردم ..هی میرفتم لب پنجره ببینم اومده یا نه ..

ای لعنت به تو نسترن ..
اگر همین ماشین رو از زیر پای من در نیاوردی ؟
اگر خودش رفته بود زیاد نگران نبودم ولی ماشین منو گرفته بود و می ترسیدم

تصادف کرده باشه …
بالاخره خانم تشریف آوردن ..با اون همه دلشوره ای که به من داد تا از در اومد

تو نیشش تا بنا گوش باز شد و دستهاشو از هم باز کرد و با لحن چندش آوری

پرسید خوشگل شدم ؟
گفتم کجا بودی تا حالا ؟ مردم و زنده شدم ؟ گفت : اییی تو مگه نمی دونستی

کجا رفتم ؟گفتم که بهت آرایشگاه ..
گفتم: نمی تونستی یک زنگ بزنی؟, جواب تلفن منو که می تونستی بدی من

اینقدر نگران نشم ,, پاشو کوبید زمین و اوقاتش تلخ شد و گفت تو کیفم بود ندیدم

حالا مگه چی شده؟ باز از راه نرسیدم شروع کردی ؟
گفتم : تو تا تو مستراح میری گوشی تو با خودت می بری ..
یکساعت پیش دوتا عکس گذاشتی تو اینستاگرم سیصد نفر رو هم لایک کردی ..

بعد زنگ منو ندیدی که جواب بدی؟
خر خودتی …
شروع کرد داد و هوار راه انداختن که حیف من برای تو,, منه احمق رو بگو که

به خاطر تو دارم خودمو درست می کنم ..
گفتم : بازم خر خودتی ..تو ؟؟ تو به خاطر من خودتو درست می کنی؟ ..

آقا من نمی خوام اگر به خاطر منه نکن ..
به چه زبونی بهت بگم ؟ ندارم اینو می فهمی ..ن..دا..رم چطوری حالیت کنم ؟

همین امشب چقدر پول دادی ؟..
ده روز نیست رنگ موهاتو عوض کردی .. هنوز به اون رنگ عادت نکردم

باز عوضش می کنی این به خاطر منه ؟به خدا دارم بهت شک می کنم

برای چی اینقدر رنگ موهاتو عوض می کنی ؟ .. شروع کرد به گریه کردن

و با غیظ لباس هاشو عوض کرد و هر کدومشون رو یک طرف پرت کرد ..

و گفت : لیاقت نداری ..عوضی ..به درد تو اون دخترای گگوری

فامیل تون می خورن که مادرت می خواست برات بگیره که همیشه بوی عرق میدن ..
تو از نظافت چی می فهمی ؟ یکی می خواهی شکل مامانت ..من برای تو حیفم …
و شروع کرد با صدای بلند ناله کردن که ای خدا همیشه همه چیز رو به کام من تلخ می کنه ..
چقدر من بدبختم ..چرا من گیر تو افتادم ؟ تا کی باید از دستت بکشم ؟
الان ندا رفته خونه اش دلم می خواد زنگ بزنی ببینی شوهرش داره براش چیکار می کنه که خودشو خوشگل کرده ..تو راه بهش زنگ زد وگفت دیرم میشه کی برسی خونه ببینم چه شکلی شدی …اونوقت تو مثل عمله ها با من رفتار می کنی ….
ازت توقعی هم ندارم زیر دست اون مادر ت که هیچی بلد نیست بزرگ شدی ..

دیدم یک کم دیگه ادامه بدم زیر و روی مادرم رو میگه ، این بود که گفتم الهی من فدات بشم اینطوری گریه نکن ..

 

پارت های به ترتیب رمان یکی مثل تو

پارت 1

پارت2

پارت3

پارت4

پارت5

پارت6

پارت7

پارت8

پارت9

پارت10

پارت11

پارت12

پارت13

پارت14

پارت15

پارت16

پارت17

پارت18

پارت19

پارت20

پارت21

پارت22

پارت23

پارت24

پارت25

پارت26

پارت27

پارت28

پارت29

پارت30

پارت31

پارت32

پارت33

پارت اخر

 

www.60tipia.xyz
رمان یکی مثل تو اثر ناهید گلکار

نوشته های مشابه